Подробен Устройствен План – ПУП

019_3d_4000x4000_zcool-com_-cn_-e1436276556561Ние можем да вкараме в регулация имот или парцел, като извършим за вас Съгласуване и Одобряване на Подробни Устройственни Планове /ПУП/, с Общинска и Областна Администрация, с цел – промяна на начина на трайно ползване на земята. Можем да ви съдействаме за одобряване на ПУП на имот при:

 • План за Регулация и Застрояване /ПУП-ПРЗ/.

 • План за Регулация /ПУП-ПР/.

 • План за Застрояване /ПУП-ПЗ/.

 • Парцеларен План /ПУП-ПП/.

За да се извърши строителство върху даден терен, той трябва да се вкара в регулация.

За целта е необходимо да се започне процедура по промяна предназначението на конкретния имот съобразявайки с  нуждите, за които ще се използва имотът в бъдеще. “Старта” на процедурата се дава с Решение на Общинския съвет за допускане изработване на Подробен устройствен план (ПУП). Процедурата е трудна и дълга. По време на процедурата има множество въпроси за решаване, както и съгласуване с всички отговорни инстанции и експлоатационни дружества.

Ние можем да извършим цялата процедура вместо Вас /в цялата страна/, съобразявайки се с Вашите изисквания и възможностите, предоставени от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/.

За имоти, за които вече е проведена успешна процедура по ПУП, са определени следните параметри:

 1. Конкретното бъдещо предназначение на имота, възможните дейности и възможното застрояване;

 2. Определена е максималната плътност на застрояване;

 3. Определена е максималната интензивност на застрояване;

 4. Конкретната минимална свободна дворна площ;

 5. Описана е минималната задължително озеленена дворна площ;

 6. Конкретизиран е начинът и характерът на застрояване;

 7. Описани са линиите на застрояване.

 

Свържете се с нас за лична консултация

Вижте още: Проектна Документация